SansevIeria
SansevIeria

Apotheca Flowers

SansevIeria

Regular price $15.00

Sanseveria Fernwood 

(A cousin to the Snake Plant)

4" pot